Všeobecné obchodní podmínky

Mohu se Vám představit

Vaším partnerem při prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.musicagioia.cz/ je Mgr. Eva Doušová, Ph.D., IČ: 00712728, sídlo Pertoldova 3327/23, Praha 12 – Modřany, jejíž hudební vydavatelství nese název „Musica Gioia“ (dále též „Prodávající“).

Naše obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále též „Obchodní podmínky“) Prodávající upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (dále též „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále též „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod (e-shop) je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.musicagioia.cz/ (dále též „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále též „Webové rozhraní obchodu“).

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží prostřednictví internetového obchodu Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo si počíná obdobným způsobem. Omezení vyplývající z tohoto ujednání se nevztahují na školská zařízení a knihovny.

Informace o nabízeném zboží

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ve stanovených cenách zboží je zahrnuta také daň z přidané hodnoty a všechny související poplatky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. Tyto informace jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Jak se uzavírá smlouva

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně též jako „Objednávka“).

Před zasláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Přejít k pokladně“. Objednávka je Kupujícím uskutečněna až provedením platby prostřednictvím platební brány, pokud je Kupujícím zvolen tento způsob platby. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále též „Elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (kupříkladu množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (třeba písemně či telefonicky). Smluvní vztah (Kupní smlouva) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením (akceptací) Objednávky, jež Prodávající zasílá Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (příkladně náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy hradí Kupující postupem uvedeným na Webové stránce. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cena je splatná spolu s vyplněním Objednávky cestou platební brány postupem uvedeným na Webové stránce. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží na dobírku nebo nebude-li kupní cena při platbě na dobírku Kupujícím uhrazena, má se za to, že se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny. Podrobnosti o dodání
zboží jsou blíže specifikovány na Webových stránkách.

Pozor na autorská práva

V případě Objednávky not a audiozáznamů může Kupující používat toto zboží jen v souladu s uživatelskou licencí. Tyto produkty, které jsou k dispozici na Webových stránkách, jsou chráněny v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). Je nepřípustné pořizovat jejich nelegální kopie.

Kupující je povinen dbát také na to, aby nepovolané osoby neměly přístup k předmětu Kupní smlouvy tak, že by produkty mohly reprodukovat, kopírovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv.

Co dělat v případě nespokojenosti zákazníka

Veškeré výhrady, připomínky, reklamace se snažíme vyřídit ke spokojenosti Kupujícího. Za nejlepší cestu považujeme přímý kontakt a individuální dohodu. K tomuto způsobu vyřízení nabízíme e-maily: info@musicagioia.cz nebo eva.z.dousova@gmail.com. Případně telefonický kontakt na čísle +420 603 714 241.

Povinné informace

Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal (§ 1837 písm. h) Občanského zákoníku). V ostatních případech má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího od převzetí zboží Kupujícím. Odstoupení musí být Prodávajícímu zasláno před uplynutím uvedené lhůty na adresu info@musicagioia.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Prodávajícího.

Důsledkem odstoupení Kupujícího od smlouvy je jeho povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů zaslat nebo předat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to na adresu sídla Prodávajícího. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pro odstoupení od smlouvy použije Kupující vzorový formulář, který vyplní a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy. Obsahuje oznámení o odstoupení od smlouvy, označení adresáta – Prodávající, sdělení, kterým Kupující oznamuje, že tímto odstupuje od smlouvy o nákupu zboží, jež specifikuje. Dále uvede datum objednání a obdržení zboží, jméno a příjmení spotřebitele, adresu spotřebitele, podpis spotřebitele, pokud je formulář zasílán v listinné podobě a datum.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu ustanovení § 14 a § 20e zákona číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

Zasílání obchodních sdělení a cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Pár vět závěrem

Tato Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem.
Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: Mgr. Eva Doušová, Ph.D., IČ: 00712728, sídlo Pertoldova 3327/23, Praha 12 – Modřany, hudební vydavatelství „Musica Gioia“, telefon: +420 603 714 241, e-mail: info@musicagioia.cz nebo https://www.musicagioia.cz/kontakt/.
V Praze dne 27. srpna 2019