Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat a jejich správcem bude Mgr. Eva Doušová, Ph.D., IČ: 00712728,  sídlo Pertoldova 3327/23, Praha 12 – Modřany, jejíž hudební vydavatelství nese název „Musica Gioia“.

Proč Vaše údaje zpracováváme, a k čemu je budeme využívat

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění související s veřejnoprávní povinností správce.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje, které jsou nutné pro identifikaci kupujícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení, případně IČ a DIČ, adresa, telefonické spojení, e-mail, komunikace se zákazníkem a z bezpečnostních důvodů IP adresu.  

Právní základ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „nařízení“; a splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c), a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Doba zpracování
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro archivování podle obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

Práva kupujícího

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které znamená právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, pokud ano, tak jakým způsobem jsou zpracovávány, a o které osobní údaje se jedná. Má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup k těmto údajům. Má možnost nechat je  aktualizovat nebo opravit, případně požadovat výmaz těchto osobních údajů. Vzhledem k tomu, že osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich uvedených práv vyloučeny s ohledem na povahu zpracování. Více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.Ohledně uplatnění svých práv se s námi můžete spojit. Kontaktní údaje správce jsou Mgr. Eva Doušová, Ph.D., IČ: 00712728,  sídlo Pertoldova 3327/23, Praha 12 – Modřany, hudební vydavatelství „Musica Gioia“, telefony: +420 603 714 241, e-mail: eva.z.dousova@gmail.com, info@musicagioia.cz; https://www.musicagioia.cz/kontakt/. 

V Praze dne 31. srpna 2019